در این بخش از آموزش قصد داریم تفکیک اجزاء یک عکس یا هر تصویری را به شما آموزش دهیم. تصویری که در انتهای این تمرین به شما تحویل داده میشود به این گونه است:

 

شما میتوانید با عکس های خود این کار را به مراتب بهتر انجام دهید و عکس های زیبایی از خود به جا بگذارید!